All in Panel

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met All in Panel.

 

Deze algemene voorwaarden zijn als volgt opgebouwd:

Art. 1 – Definities

Art. 2 – Toepasselijkheid

Art. 3 – Offerte

Art. 4 – Samples

Art. 5 – Ontwerpen, Adviezen en Materialen

Art. 6 – Totstandkoming Overeenkomst

Art. 7 – Levering

Art. 8 – Overmacht

Art. 9 – Eigendomsvoorbehoud

Art. 10 – Klachten en retourzendingen

Art. 11 – Prijzen en Tarieven

Art. 12 – Facturering en Betaling

Art. 13 – Intellectuele eigendom

Art. 14 – Ontbinding van de Overeenkomst

Art. 15 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

Art. 16 – Verjaring/verval

Art. 17 – Partiële nietigheid

Art. 18 – Geschillen en toepasselijk recht

 

Artikel 1: Definities

All in Panel:
All in Panel,
Pane statutair gevestigd te Pijnacker;
Afnemer/ Opdrachtgever:
Degene die door middel van een overeenkomst goederen goeder en afneemt van All in Panel en/of door middel van een overeenkomst van aanneming van werk opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten;

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen All in Panel en Afnemer/Opdrachtgever op grond waarvan All in Panel gehouden is goederen te leveren en/of werkzaamheden te verrichten en waarin de door Afnemer/Opdrachtgever Afnemer/Opdrachtgever te verrichten
tegenprestaties zijn opgenomen;

Offerte:
Een door All in Panel op naam van Afnemer/Opdrachtgever op schrift gesteld aanbod dat tenminste een omschrijving van de te leveren goederen en/of te leveren diensten en een prijsopgaaf voor de te leveren goederen en/of diensten omvat en een geldigheidsduur van 30 dagen heeft heeft.

Standaard goederen:
Goederen met bepaalde specificaties die in het assortiment van All in Panel zijn opgenomen;

Projectmatige goederen:
Goederen waarvan de specificaties uitdrukkelijk door Afnemer/Opdrachtgever zijn bepaald en/of waarvan de specificaties afwijken van de goederen die zich in het assortiment van All in Panel bevinden;

Klacht:
Een schriftelijke uiting van ontevredenheid.

Leverancier:
De (rechts-)persoon van wie All in Panel de door haar aan Afnemer/Opdrachtgever te leveren goederen zal ontvangen;

Levertijd:
De periode die aanvangt op de dag dat de Overeenkomst tot stand is gekomen of de dag dat de gevraagde vooruitbetaling of zekerheidstelling door All in Panel is ontvangen en duurt tot de dag waarop de goederen aan Afnemer/Opdrachtgever ter beschikking zullen worden gesteld;

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten van All in Panel, leveringen door All in Panel en overige rechtsbetrekkingen waarbij All in Panel betrokken is.

2.2

De toepasselijkheid van door Afnemer(s)/Opdrachtgever(s) gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard verklaard.

Artikel 3: Offerte

3.1

Alle Offertes en/of enig ander aanbod van All in Panel zijn vrijblijvend, tenzij door All in Panel uitdrukkelijk anders is aangegeven. De inhoud van folders, brochures en prijscouranten zijn onder voorbehoud en binden All in Panel niet.

3.2

Afnemer/Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van door of namens hem aan All in Panel opgegeven maten, eisen, specificaties en andere gegevens waarop All in Panel haar Offerte en/of aanbod baseert. All in Panel mag van de juistheid van deze gegevens uitgaan.

3.3

Wanneer de hiervoor genoemde en door Afnemer/Opdrachtgever aangeleverde gegevens onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, behoudt All in Panel zich het recht voor om òf eenzijdig de voorwaarden in haar Offerte en/of ander aanbod, dan wel de bepalingen in de overeenkomst voor zover deze reeds tot stand is gekomen, aan te passen op een zodanige wijze als zij deze zou hebben opgenomen indien zij omtrent de
juiste gegevens zou hebben beschikt òf de overeenkomst te ontbinden waarbij Afnemer/Opdrachtgever geen aanspraak kan maken op enige (schade-)vergoeding, Afnemer/Opdrachtgever voorts gehouden is tot afname van de op grond van de overeenkomst reeds gefabriceerde goederen alsmede tot volledige betaling van het uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedrag. Het voorgaande laat onverlet dat All in Panel Afnemer/Opdrachtgever zal wijzen op de voor hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk van Afnemer/Opdrachtgever relevante onjuistheden of gebreken in de aangeleverde gegevens.

3.4

Een Offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij in de Offerte een andere termijn is vermeld.

Artikel 4: Samples

4.1

Samplemateriaal geeft slechts een beeld van het materiaal van de te ontvangen goederen. De goederen die uit hoofde van de Overeenkomst door All in Panel aan Afnemer/Opdrachtgever worden geleverd, kunnen echter binnen producteigen- en productieeigenmarges afwijken van het verstrekte samplemateriaal.

4.2

Samplemateriaal dat door All in Panel wordt verstrekt ter kennismaking met een product is gratis, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. All in Panel aanvaardt voor toegezonden samplemateriaal geen aansprakelijkheid. All in Panel behoudt zich het recht voor om bij het verstrekken van samplemateriaal transportkosten aan Afnemer/Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 : Ontwerpen, Adviezen en Materialen

5.1

Afnemer/Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen en overige door hem verstrekte gegevens en voor de functionele geschiktheid van de door of namens hem voorgeschreven materialen, applicatiemethode en oppervlaktebehandeling.

5.2

Afnemer/Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van All in Panel ontvangt wanneer deze adviezen en informatie geen directe betrekking hebben op de door All in Panel te leveren goederen en/of de feitelijke opdracht.

5.3

Afnemer/Opdrachtgever mag de (sample)materialen vόόrdat deze verwerkt worden en voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als All in Panel hierdoor schade lijdt, komt deze schade voor rekening van Afnemer/Opdrachtgever.

Artikel 6: Totstandkoming Overeenkomst

6.1

Een Overeenkomst tussen Afnemer/opdrachtgever en All in Panel komt tot stand door aanvaarding van de Offerte of enig ander aanbod van All in Panel door de Afnemer/Opdrachtgever. Daarnaast komt een Overeenkomst tot stand door het plaatsen van een bestelling of aanvraag van een product op schriftelijke wijze en/of per e-mail bij All in Panel en de aanvaarding door All in Panel van deze bestelling door middel van
een orderbevestiging. Afnemer/Opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden door de aanvaarding van de Offerte en/of enig ander aanbod en/of door zijn schriftelijke bestelling of aanvraag.

Artikel 7: Levering

7.1 Levertijd

De Leverancier stelt de Levertijd van de goederen bij benadering en ter indicatie vast. De Levertijd wordt door All in Panel dan ook slechts bij benadering opgegeven. De door All in Panel opgegeven Levertijd kan dan ook nimmer als een fatale termijn worden beschouwd.

7.2

Bij de vaststelling van de Levertijd gaat All in Panel ervan uit dat zij de goederen kan leveren onder de omstandigheden zoals die hem op het moment van de vaststelling bekend zijn. All in Panel behoudt zich het recht voor de Levertijd te verlengen wanneer sprake is van gewijzigde omstandigheden.

7.3

Een overschrijding van de Levertijd en/of uitvoeringsperiode zonder opgaaf van reden geeft Afnemer/Opdrachtgever in geen geval recht op enige schadevergoeding, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. (zie art. 8.2)

7.4

Een overschrijding van de Levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft Afnemer/Opdrachtgever in geen geval recht op ontbinding van de Overeenkomst en/of het recht om de te leveren goederen te weigeren.

7.5 Overgang risico

Het risico van de te leveren goederen gaat over op Afnemer/Opdrachtgever op het moment dat de goederen door All in Panel aan Afnemer/Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, en voorts op het moment dat de goederen aan de vervoerder ter beschikking worden gesteld in het geval Afnemer/Opdrachtgever zelf voor vervoer en verzekering zorgdraagt.

7.6 Ontvangst goederen

Indien All in Panel krachtens de Overeenkomst zorgdraagt voor vervoer naar de plaats waar Afnemer/Opdrachtgever de goederen in bezit zal nemen, dient Afnemer/Opdrachtgever zorg te dragen voor een toegankelijk en veilig terrein waarop de goederen aan Afnemer/Opdrachtgever kunnen worden overgedragen en zorg te dragen voor adequate opslag (vrij van weersinvloeden) indien en voor zover de goederen niet direct worden verwerkt of gebruikt. Zulks ter beoordeling van All in Panel. Bij onvoldoende naleving van deze bepaling door Afnemer/Opdrachtgever zal All in Panel de goederen in bewaring nemen op haar plaats van vestiging tot het moment waarop Afnemer/Opdrachtgever in staat is de goederen in ontvangst te nemen en/of Afnemer/Opdrachtgever zelf voor vervoer heeft zorggedragen.

7.7

In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 7.6 dient Afnemer/Opdrachtgever in dat geval tevens zorg te dragen voor laad- en losmiddelen, zodat goederen op een correcte wijze, waaronder ondermeer wordt begrepen zonder doorbuigen, kunnen worden gelost.

7.8

Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijven verpakkingsmaterialen zoals pallets, containers etcetera eigendom van All in Panel. Deze verpakkingsmaterialen dienen terstond na de verwerking van de geleverde goederen, dan wel op het eerste verzoek van All in Panel daartoe, onbeschadigd aan All in Panel te worden geretourneerd. Wanneer het verpakkingsmateriaal dusdanig is beschadigd zodat dit niet langer als (representatief) verpakkingsmateriaal kan worden gebruikt, dient Afnemer/Opdrachtgever de kosten voor vervangend verpakkingsmateriaal aan All in Panel te vergoeden.

7.9 Controle door Afnemer/Opdrachtgever en reclame

Wanneer de goederen door All in Panel aan Afnemer/Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, is Afnemer/Opdrachtgever verplicht om de goederen in bezit te nemen. In het geval Afnemer/Opdrachtgever weigert de goederen in bezit te nemen, worden de goederen door All in Panel voor rekening en risico in bewaring genomen voor Afnemer/Opdrachtgever en is All in Panel gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Tevens maakt All in Panel in dat geval aanspraak op volledige schadevergoeding.

7.10

Nadat de goederen aan Afnemer/Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld dient deze terstond en voor verwerking van de goederen de in de branche gebruikelijke controles van de goederen te verrichten. Op straffe van verval van het recht tot het claimen van deze schade door Afnemer/Opdrachtgever dient schade aan de goederen binnen 48 uur na ontdekking en in ieder geval binnen 48 uur nadat ontdekking
redelijkerwijs had kunnen plaatsvinden, schriftelijk of per e-mail en met een specificatie van de schade aan All in Panel te worden gemeld.

7.11

De maatvoering en de kwaliteit van de geleverde goederen dienen door Afnemer/Opdrachtgever terstond nadat de goederen aan Afnemer/Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld te worden gecontroleerd. Wanneer de geleverde goederen Standaard goederen zijn is een tolerantie in overeenstemming met de technische specificaties van de producent toegestaan. Op straffe van verval van het recht tot het claimen van schade dienen eventuele schades of afwijkingen buiten de tolerantie binnen 48 schriftelijk of per e-mail en voorzien van een specificatie aan All in Panel kenbaar te worden gemaakt.

7.12

Terstond nadat goederen aan Afnemer/Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, dient deze de goederen op de haaksheid van de panelen en zaagkanten van de goederen te controleren. Ook hier geldt dat bij Standaard goederen een tolerantie in overeenstemming met de technische specificaties van de producent is toegestaan. Op straffe van verval van het recht tot het claimen van schade dienen eventuele schades of afwijkingen buiten de tolerantie binnen 48 schriftelijk of per e-mail en voorzien van een specificatie aan All in Panel kenbaar te worden gemaakt.

7.13

Afnemer/Opdrachtgever dient All in Panel in de gelegenheid te stellen de geleverde goederen te controleren en/of te herstellen. Afnemer/Opdrachtgever verleent daarbij volledige medewerking en staat All in Panel toe om om niet gebruik te maken van aanwezige hulpmiddelen zoals energie, hijs- en transportwerktuigen, steigers etcetera. Indien Afnemer/Opdrachtgever deze mogelijkheid niet biedt, vervalt iedere aanspraak van Afnemer/Opdrachtgever op enige (schade-)vergoeding of vervanging.

7.14

Indien Afnemer/Opdrachtgever reeds bewerkingen aan goederen heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren, dan wel de goederen geheel of gedeeltelijk heeft verwerkt/bewerkt of laten verwerken/bewerken, vervalt iedere aanspraak op herstel, vervanging of enige betaling van enige (schade-)vergoeding.

7.15

Eventuele schade aan de geleverde goederen of enige discussie daaromtrent, ontslaat Afnemer/Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 8: Overmacht

8.1

Onder overmacht wordt t in deze algemene voorwaarden verstaan: die omstandigheden waarvan All in Panel niet behoefde te verwachten dat deze zich voor zouden doen en/of waarop All in Panel geen invloed kan of heeft kunnen uitoefenen. Onder deze omstandigheden worden ondermeer, maar niet uitsluitend, begrepen: molest, brand, het verloren gaan van te verwerken materialen, stakingen of werkonderbrekingen,
onvoorziene grondstoffenschaarste en import- of handelsbeperkingen. Tevens wordt daaronder mede begrepen stagnatie bij (toe-)Leveranciers of andere derden waarvan All in Panel afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst indien en voor zover deze omstandigheden nakoming van de Overeenkomst onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken.

8.2

Indien All in Panel als gevolg van overmacht verhinderd zal zijn aan Afnemer/Opdrachtgever te leveren, behoudt All in Panel zich het recht voor de Levertijd te verlengen met de duur van de overmacht en de duur van de periode die eventueel benodigd is om de gehele productie op te starten. (art. 7.3)

8.3

Indien nakoming van de Overeenkomst door All in Panel als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is of langer duurt dan drie maanden,
zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot enige schadevergoeding bestaat.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1

Geleverde zaken blijven eigendom van All in Panel tot Afnemer/Opdrachtgever al hetgeen heeft gedaan waartoe hij uit hoofde van de Overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente, kosten, boetes en volledige vergoeding van schade.

9.2

Geleverde goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door of namens Afnemer/Opdrachtgever, anders dan binnen zijn normale bedrijfsuitoefening, niet worden bezwaard.

9.3

Nadat All in Panel haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, is zij gerechtigd de geleverde zaken terug te halen. Afnemer/Opdrachtgever stelt All in Panel daarbij toe de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden en verleent hierbij alle benodigde medewerking, waaronder tevens wordt begrepen het om niet gebruik maken van aanwezige hulpmiddelen zoals energie, hijs- en transportwerktuigen, steigers etcetera, opdat All in Panel het bezit van de zaken verkrijgt of kan verkrijgen.

9.4

Wanneer All in Panel zich op haar eigendomsvoorbehoud heeft beroepen is Afnemer/Opdrachtgever gehouden alle kosten te vergoeden die All in Panel moet maken om de geleverde zaken terug te halen. Afnemer/Opdrachtgever vergoedt deze kosten binnen vijf dagen nadat All in Panel hier schriftelijk en aan de hand van een factuur om heeft verzocht.

9.5

Wanneer Afnemer/Opdrachtgever het eigendom van de goederen aan een derde heeft overgedragen en Afnemer/Opdrachtgever niet al hetgeen heeft gedaan waartoe hij uit hoofde van de Overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente, kosten, boetes en volledige vergoeding van schade, verleent Afnemer/Opdrachtgever All in Panel hierbij voor dat geval een onherroepelijke volmacht tot het vestigen van
een pandrecht op de vordering op die derde. Afnemer/Opdrachtgever dient daarbij alle noodzakelijke informatie te verstrekken en alle medewerking te verlenen aan noodzakelijke vormvereisten ten behoeve van de vestiging van het pandrecht, dit op straffe van een boete van een bedrag gelijk aan hetgeen waartoe hij uit hoofde van de Overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente, kosten, boetes en volledige
schadevergoeding. De kosten voor het vestigen van een pandrecht ten gunste van All in Panel op de vordering op de derde komen daarbij volledig voor rekening en risico van Afnemer/Opdrachtgever. Wanneer Afnemer/Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet onmiddellijk na het vestigen van het pandrecht nakomt, is All in Panel gerechtigd het pandrecht aan de derde mede te delen waardoor deze uitsluitend nog aan All in Panel bevrijdend kan betalen.

9.6

Wanneer het eigendomsvoorbehoud van All in Panel vanwege vermenging, vervorming of natrekking van een geleverde zaak niet langer kan worden ingeroepen en Afnemer/Opdrachtgever niet al hetgeen heeft gedaan waartoe hij uit hoofde van de Overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente, kosten, boetes en volledige vergoeding van schade, schade verleent Afnemer/Opdrachtgever All in Panel hierbij voor dat geval een onherroepelijke volmacht tot het vestigen van een pandrecht of recht van hypotheek op de nieuw gevormde zaken of onroerend goed. Afnemer/Opdrachtgever dient daarbij alle noodzakelijke informatie te verstrekken en alle medewerking te verlenen aan noodzakelijke vormvereisten ten behoeve van de vestiging van het pandrecht en/of het recht van hypotheek, dit op straffe van een boete van een bedrag gelijk aan hetgeen waartoe hij uit hoofde van de Overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente, kosten, boetes en volledige schadevergoeding. De kosten voor het vestigen van een pandrecht of recht van hypotheek ten gunste van All in Panel op de nieuw gevormde zaken komen daarbij volledig voor rekening en risico van Afnemer/Opdrachtgever.

Artikel 10: Klachten en retourzendingen

10.1 Klachten

Klachten over geleverde goederen of verrichte diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen schriftelijk te
worden voorgelegd aan All in Panel.

10.2

Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 7.9-7.12 van deze algemene voorwaarden, kan Afnemer/Opdrachtgever jegens All in Panel geen beroep meer doen op een gebrek aan de geleverde goederen, wanneer Afnemer/Opdrachtgever verzuimt een klacht over een dergelijk gebrek aan de door All in Panel geleverde goederen of door All in Panel verrichte werkzaamheden uiterlijk 14 dagen nadat hij het
gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken in te dienen.

10.3

Mogelijke eigenschappen van het product en/of eigenschappen die zich verwezenlijken door externe omstandigheden, zoals bijvoorbeeld verkleuring (al dan niet door zonneschijn), delamineren, verwering en/of normale slijtage en vormen van corrosie, kunnen niet worden aangemerkt als een gebrek aan de geleverde goederen en kunnen derhalve niet tot enige herstel- of schadevergoedingsplicht van All in Panel of de Leverancier leiden.

10.4

Afnemer/Opdrachtgever dient All in Panel naar aanleiding van een klacht zoals bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel in de gelegenheid te stellen de geleverde goederen en/of verrichte werkzaamheden te controleren en/of te herstellen. Afnemer/Opdrachtgever verleent daarbij volledige medewerking en staat All in Panel toe om om niet gebruik te maken van aanwezige hulpmiddelen zoals energie, hijs- en transportwerktuigen, steigers etcetera. Indien Afnemer/Opdrachtgever deze mogelijkheid niet biedt, vervalt ieder iedere aanspraak van
Afnemer/Opdrachtgever op enige (schade-)vergoeding of vervanging.

10.5

Een klacht zoals bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel, ontslaat Afnemer/Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

10.6

Indien Afnemer/Opdrachtgever niet binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur zijn klacht over
de factuur en/of onjuistheden in de factuur schriftelijk bij All in Panel kenbaar maakt, kan Afnemer/Opdrachtgever jegens All in Panel geen beroep meer doen op dit gebrek of deze onjuistheid en dient Afnemer/Opdrachtgever de factuur volledig aan All in Panel te voldoen.

10.7 Retourzendingen

Retourneren van Projectmatige goederen, goederen die -al dan niet op verzoek van Afnemer/Opdrachtgever- afwijken van Standaardgoederen en/of goederen die niet standaard in het assortiment van All in Panel zijn opgenomen is niet mogelijk.

10.8

Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd nadat na dat Afnemer/Opdrachtgever hiervoor de toestemming van All in Panel heeft verkregen en wanneer de goederen onbeschadigd zijn, in de originele verpakking zitten en na verkrijging van de toestemming onverwijld worden teruggestuurd.

Artikel 11: Prijzen en Tarieven

11.1

Alle door All in Panel opgegeven prijzen en tarieven zijn, indien en voor zover niet anders is overeengekomen, uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief BTW en eventueel overige wettelijke heffingen en toeslagen. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en verzekeringen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

11.2

Prijzen gelden per aangegeven eenheid.

11.3

All in Panel is gerechtigd de prijzen van producten en prijzen en tarieven andere door All in Panel te leveren diensten aan te passen.

11.4

All in Panel is gerechtigd prijsverhogingen die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voordat All in Panel volledig aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft kunnen voldoen, aan Afnemer/Opdrachtgever door te berekenen. Daaronder wordt tevens begrepen verhogingen van de prijs als gevolg van wettelijke heffingen en/of toeslagen. Afnemer/Opdrachtgever is gerechtigd binnen veertien dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de Overeenkomst te ontbinden, behoudens in die gevallen waarin de prijsverhoging het gevolg is van (verhoging van) wettelijke tarieven, accijns, belastingen en/of andere toeslagen van overheidswege.

Artikel 12: Facturering en Betaling

12.1 Facturatie en opeisbaarheid

All in Panel zal de uit hoofde van de Overeenkomst te leveren goederen factureren op de dag dat de goederen worden geleverd aan Afnemer/Opdrachtgever factureren. Dit is slechts anders wanneer dit door partijen uitdrukkelijk is overeengekomen of wanneer dit gelet op de korte Levertijd niet mogelijk is.

12.2

Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de door All in Panel in de factuur aangegeven wijze en op het door All in Panel opgegeven rekeningnummer.

12.3

De termijn van 21 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Afnemer/Opdrachtgever derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is de volledige vordering tot betaling onmiddellijk opeisbaar.

12.4

De volledige vordering tot betaling is eveneens onmiddellijk opeisbaar indien:
– aan Afnemer/Opdrachtgever faillissement is verleend of door Afnemer/Opdrachtgever surseance van betaling is aangevraagd; of
– indien beslag op zaken of vorderingen van Afnemer/Opdrachtgever wordt gelegd ; of
– indien Afnemer/Opdrachtgever als rechtspersoon wordt ontbonden of geliquideerd.

12.5

Wanneer de betaling opeisbaar is geworden, is Afnemer/Opdrachtgever direct rente aan All in Panel verschuldigd. De verschuldigde rente bedraagt 2% (twee procent) per maand over de hoofdsom van de vordering, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente wanneer deze hoger is op het moment dat de vordering opeisbaar is geworden. Bij de berekening van de verschuldigde rente, wordt een gedeelte van
een maand gezien als een volledige maand.

12.6 Buitengerechtelijke kosten

Wanneer de volledige vordering tot betaling uit hoofde van de Overeenkomst opeisbaar is geworden is Afnemer/Opdrachtgever zonder dat daartoe voorafgaand bericht of mededeling door All in Panel vereist is, alle buitengerechtelijke kosten ter incasso van de hoofdsom, verschuldigde rente, boetes en schadevergoedingen verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% (vijftien procent) van de hoofdsom, althans van het bedrag aan verschuldigde rente boetes en/of schadevergoedingen, met een minimum van € 50,- (vijftig euro). Wanneer de daadwerkelijke buitengerechtelijke rechtelijke kosten hoger zijn dan uit voorgaande berekeningsmethode zou volgen, dan is Afnemer/Opdrachtgever de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten aan All in Panel verschuldigd.

12.7 Allocatie betaalde bedragen

De door Afnemer/Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Afnemer/Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

12.8

Het is Afnemer/Opdrachtgever niet toegestaan een vordering tot betaling aan All in Panel met enige vordering op All in Panel verrekenen.

12.9 Vooruitbetaling & zekerheidstelling

All in Panel behoudt zich te allen tijde het recht voor om van Afnemer/Opdrachtgever te verlangen dat deze òf zekerheid stelt voor de betaling van hetgeen hij uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is, dan wel over gaat tot vooruitbetaling. Indien Afnemer/Opdrachtgever nalaat aan een dergelijk verzoek van All in Panel te voldoen, is All in Panel gerechtigd naar haar keuze en voor zover redelijk de nakoming van haar
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten  tot dat haar verzoek is ingewilligd, dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

13.1

All in Panel behoudt alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder ondermeer maar niet uitsluitend auteursrechten, merkenrechten en industriële rechten, op haar Offertes, ontwerpen, afbeeldingen, adviezen, productie- en leveringmethodes, samplemateriaal,berekeningen enzovoort, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door All in Panel of bij wet
toegestaan, mogen geen gegevens of gegevens die voortvloeien uit voornoemde rechten op enigerlei wijze worden gebruikt, openbaar gemaakt, gemaakt verveelvoudigd/gekopieerd of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld.

13.2

Het is de Afnemer/Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van All in Panel of van haar Leveranciers van goederen en/of uit materiaal van de goederen te verwijderen of te wijzigen.

13.3

Indien Afnemer/Opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen is bepaald in artikel 13.1 en 13.2, is Afnemer/Opdrachtgever aan All in Panel een boete verschuldigd van € 25.000,- (Vijfentwintigduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van All in Panel op schadevergoeding op grond van de wet.

13.4

Onverminderd zijn aansprakelijkheid jegens All in Panel wegens schade ontstaan door enig handelen of nalaten in strijd met hetgeen is bepaald in artikel 13.1 en 13.2 van deze voorwaarden, is Afnemer/Opdrachtgever verplicht van diegene aan wie hij al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook ten aanzien van de rechten en plichten als bepaald in art. 13.1 en 13.2 van deze voorwaarden, te bedingen
dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens) aan derden zal opleggen.

Artikel 14 : Ontbinding van de Overeenkomst

14.1

All in Panel kan de Overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, wanneer de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt, een aanvrage voor het faillissement van wederpartij is ingediend, of indien hij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

14.2

Indien Afnemer/Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig wanneer een termijn voor nakoming is bepaald of niet behoorlijk nakomt, heeft All in Panel het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een zodanige ontbinding geschiedt door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk en/of per e-mailbericht.
Behoudens het geval waarin een termijn voor nakoming is overeengekomen zal Afnemer/Opdrachtgever eerst schriftelijk en gemotiveerd in gebreke worden gesteld en een termijn voor nakoming worden gegeven, alvorens de Overeenkomst door All in Panel wordt ontbonden.

14.3

Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft All in Panel het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk en/of per e-mailbericht, geheel of gedeeltelijk te
e ontbinden, zonder dat daartoe een
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:

1. Een Afnemer/Opdrachtgever de beschikking over zijn gehele vermogen of een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt te verliezen;
2. aan een Afnemer/Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
3. aan een Afnemer/Opdrachtgever faillissement is verleend;
4. een Afnemer niet (meer) beschikt over een wettelijk voorgeschreven vergunning of op enige andere wijze niet (meer) voldoet aan de wettelijke of in het maatschappelijk verkeer geldende vereisten die aan haar worden gesteld;
5. Afnemer/Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk beëindigd of ontbindt ontbindt.

14.4

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft Afnemer/Opdrachtgever het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk en/of per e-mailbericht, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe en ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:

1. All in Panel de beschikking over haar gehele vermogen of een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt te verliezen;

2. aan All in Panel surséance van va betaling is verleend;

3. All in Panel failliet is verklaard;

4. All in Panel haar activiteiten geheel of gedeeltelijk beëindigd of ontbindt en als gevolg daarvan haar verplichtingen jegens Afnemer/Opdrachtgever niet meer kan nakomen;

14.5

All in Panel maakt in geval van ontbinding aanspraak op volledige schadevergoeding wegens niet- nakoming door Afnemer/Opdrachtgever van zijn verplichtingen.

14.6

Indien ontbinding van de Opdracht door All in Panel op grond van dit artikel plaats vindt, worden door deze ontbinding alle door Opdrachtgever aan All in Panel verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

Artikel 15: Aansprakelijkheid en vrijwaring

15.1

All in Panel is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder bedrijfs- en vervolgschade, die is ontstaan door geleverde goederen, verstrekte adviezen en overige door All in Panel verstrekte gegevens, dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van All in Panel.

15.2

Naast het bepaalde in lid 1 aanvaardt All in Panel geen aansprakelijkheid voor schade bij Afnemer/Opdrachtgever of een derde, die is veroorzaakt door het gebruik en/of de verwerking van de geleverde goederen, beschadiging of verlies van geleverde goederen die met door Afnemer/Opdrachtgever gebruikte goederen worden bewerkt of behandeld, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van All in Panel.

15.3

All in Panel aanvaardt daarnaast geen aansprakelijkheid voor enige schade bij Afnemer/Opdrachtgever en/of een derde die het gevolg is van het gebruik, de verwerking, beschadiging of verlies van goederen die door haar zijn geleverd en waarvoor zij geen tegenprestatie ontvangt.

15.4

All in Panel aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door dat de geleverde zaken niet volgens de geldende (wettelijke) voorschriften (zoals bijvoorbeeld het Bouwbesluit, NEN- en/of Europese normeringen) worden toegepast. Afnemer/Opdrachtgever dient voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zelf te controleren of de goederen voldoen aan de geldende (wettelijke)
voorschriften en op de correcte wijze kunnen worden toegepast.

15.5

Op All in Panel rust een inspanningsverplichting om de goederen binnen de Levertijd aan Afnemer/Opdrachtgever ter beschikking te stellen. All in Panel sluit hierbij op voorhand iedere aansprakelijkheid uit voor schade ontstaat wanneer All in Panel niet in staat is de goederen binnen de Levertijd aan Afnemer/Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Met name, maar niet uitsluitend, aanvaardt All in Panel geen aansprakelijkheid ten aanzien van gevallen waarin de goederen niet binnen de Levertijd ter beschikking kunnen worden gesteld als gevolg van overmacht zoals in art. 8 van deze voorwaarden.

15.6

Uitsluitend voor zover All in Panel toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, kan All in Panel worden gehouden tot vergoeding van de daardoor veroorzaakte directe en voorzienbare schade.

15.7

De aansprakelijkheid van All in Panel is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het totale bedrag dat door Afnemer/Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst aan All in Panel is betaald betaald, althans zal de aansprakelijkheid van All in Panel beperkt zijn tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door All in Panel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De aansprakelijkheid van All in Panel reikt dan ook niet tot enige verdere schade, waaronder, maar niet uitsluitend, bedrijfsschade, winstderving, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden.

15.8 Vrijwaringen

Afnemer/Opdrachtgever vrijwaart All in Panel tegen iedere vordering van een derde tot vergoeding van schade, die deze derde lijdt of stelt te lijden (mede) als gevolg van gebruik of toepassing van door of namens All in Panel geleverde goederen.

15.9

Afnemer/Opdrachtgever vrijwaart All in Panel tegen alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door All in Panel. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die All in Panel in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

15.10

Afnemer/Opdrachtgever vrijwaart All in Panel voor iedere aanspraak van derden met betrekking tot (schade als gevolg van) het gebruik van, door of namens Afnemer/Opdrachtgever aangeleverde tekeningen, berekeningen, materialen, samples, modellen en overige aangeleverde informatie.

Artikel 16: Verjaring/verval

16.1

Alle rechtsvorderingen jegens All in Panel,aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 (èèn) jaar gerekend vanaf het moment dat de betreffende vordering opeisbaar is geworden.

Artikel 17: Partiële nietigheid

17.1

Wanneer een bepaling van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of anderzijds niet van toepassing zou zijn, dan zijn de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.

Artikel 18: Geschillen en toepasselijk recht

18.1

Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

18.2

Geschillen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Den Haag.